יום חמישי, 25 בספטמבר 2008

פרשת ניצבים

הַעִידֹתִי בָכֶם הַיּוֹם אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים לְמַעַן תִּחְיֶה אַתָּה וְזַרְעֶךָ: (דברים ל, יט).

עקרון הבחירה החפשית – היכולת לבחור בין טוב ורע – מובא לידי ביטוי במילים "ובחרת בחיים". על עקרון זה נאמר במשנה: "הכל צפוי, והרשות נתונה" (אבות ג, טו). כן, בתלמוד מוצאים אנו את הביטוי הבא לעקרון זה: "הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים" (ברכות לג, ע"ב).

מסביר הרמב"ם:
רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו, הוא שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע...
ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה, שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים [דברים ל, טו], וכתיב ראה אנכי נותן לפניכם היום [דברים יא, כו], כלומר שהרשות בידכם וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה בין טובים בין רעים... (רמב"ם, הלכות תשובה ה, א-ג).

כפי שמאיר הרמב"ם, רעיון זה של בחירה חפשית, מבטא את ייחודו של האדם הנברא "בצלם אלהים". על כך, כותב המהר"ל מפראג:
האדם נברא בצלם אלוהים ויש לו דמיון בזה אל ה' יתברך. האדם שנברא בצלם אלהים יש לו סגולה זאת שהוא ברשות עצמו, כמו ה' יתברך שהוא עושה מה שירצה. וכך האדם יש רשות בידו לעשות מה שירצה והוא בעל בחירה (דרך חיים, עמ' קמ"ח).

לעומת גישה מסורתית זאת, דגל הפילוסוף ברוך שפינוזה בגישה דטרמניסטית:
בתודעה אין רצון מוחלט או חפשי, אלא התודעה נקבעת מראש לרצות דבר זה או אחר על-ידי גורם אשר נקבע על-ידי גורם אחר, והוא על-ידי גורם אחר, וכך עד אין סוף (אתיקה, חלק ב', עקרון 48).

ואילו מתוך נסיונו כאסיר במחנות ריכוז בשואה, קבע הפסיכיאטר ויקטור פראנקל:
האם נכונה התיאוריה לפיה אין האדם אלא תוצאה של גורמים מצביים וסביבתיים...האם האדם אינו אלא תוצאה מקרית של אלה? חשוב מכל, האם תגובותיהם של האסירים לעולם הייחודי של מחנה הריכוז מוכיחות שאין האדם יכול להמלט מהשפעות סביבתו? האם אין לאדם בחירה בפני נסיבות כאלה?...נסיון חיי המחנה מראה שלאדם חופש פעולה...האדם יכול לשמור על שארית חרות הרוח, עצמאות התודעה, גם בנסיבות נוראיות של לחץ פסיכולוגי ופיזי...ניתן לשלול מאדם הכל חוץ מדבר אחד: אחרון חרויות האדם – לבחור את התייחסותו לכל מצב נתון, לבחור את דרכו (ויקטור פראנקל, האדם מחפש משמעות).

האם יש משמעות מוסרית למושג "שכר ועונש" בהעדר בחירה חפשית? האם מדברי פראנקל נוכל ללמוד שיש לאבחן בין סוגי חופש בחירה, כך למשל, ששלילת החירות הפיזית איננה בהכרח שוללת את חופש המוסרי?
ביום כיפור, נקרא את ספר יונה. האם ליונה היתה בחירה חפשית? באיזה מובן כן, ובאיזה מידה לא?
בתפילות יום כיפור נקרא אודות מותו של רבי עקיבא, המתוארת כך בגמרא: "בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה "בכל נפשך" - אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו?" (ברכות סא ע"ב).
האם סיפור זה מלמד אותנו דבר מה אודות חופש הבחירה? כותב פראנקל: "בין האסירים, רק מעטים שמרו על חירותם הפנימי המלאה והשיגו את אותם ערכים אשר סבלם איפשר, אך גם דוגמא אחת מספקת הוכחה מספקת שכוחו הפנימי של האדם עשויה להעלותו מעל לגורלו החיצוני.

"עיוני שבת יוצא לאור על ידי בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר וכנסת הרבנים בישראלעורך ראשי:הרב אבינעם שרון

יום רביעי, 24 בספטמבר 2008

קריתון רוה"ש תשס"טקרירון-עלון הקהילה המסורתית הקריות, מהדורת ראש השנה תשס"ט
נשמח לקבל תגובות, הצעות או שאלות בדוא"ל או בפקס.
רק טוב ושנה טובה ומאושרת,
בברכה,
הקהילה המסורתית הקריות


שימו לב: ה"קרייתון" הינו מסמך PDF ואפשר לפתוח אותו בעזרת תכנת Adobe Reader אשר ניתן להוריד בחינם מהאתר: http://www.adobe.com/

יום חמישי, 18 בספטמבר 2008

פרשת כי תבוא

יְקִימְךָ ה' לוֹ לְעַם קָדוֹשׁ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לָךְ כִּי תִשְׁמֹר אֶת מִצְוֹת ה' אֱלֹקֶיךָ וְהָלַכְתָּ בִּדְרָכָיו (דברים כח, ט).

לכאורה, המלים "והלכת בדרכיו" אינן אומרות אלא שבקיום המצות הולכים אנו בדרך ה'. אך חז"ל ראו במלים מקור למצוה עצמאית להדמות לה':

והמצוה השמינית היא שצונו להדמות בו יתעלה לפי יכלתנו והוא אמרו "והלכת בדרכיו" [דברים כח]. וכבר כפל צווי זה ואמר "ללכת בכל דרכיו" [דברים י, יב; יא, כב]. ובא בפירוש זה מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הקב"ה נקרא צדיק אף אתה היה צדיק, מה הקב"ה נקרא חסיד אף אתה היה חסיד, וזה לשון ספרי [ספרי דברים פיסקא מ"ט]. (ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ח)

ובדומה:

ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב: אחרי ה' אלהיכם תלכו [דברים יג, ה]? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? והלא כבר נאמר: כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא! אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים, ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף אתה הלבש ערומים; הקב"ה ביקר חולים...אף אתה בקר חולים; הקב"ה ניחם אבלים...אף אתה נחם אבלים; הקב"ה קבר מתים...אף אתה קבור מתים. (סוטה יד ע"א )

וכן:

אך הרעיון של האהבה האלקית, ולא רעיון הצדק האלקי, הוא השולט בתפישה הרבנית. כשאומרים לנו חז"ל להדמות לאלקים, ללכת בדרכי ה', כוונתם בעיקר לחיקוי היבטים מסוימים של האהבה האלקית, להיות חנון ורחום, ארך אפים ורב חסד. (Max Kadushin, The Rabbinic Mind, 219)

אך נראה כי פרופסור זאב פלק ביקש למצוא ברעיון זה של הדמות לה' לא רק מקור לדוגמת התנהגות מוסרית לחכוי, אלא גם מקור לבחינת מוסריותה של התנהגותנו:

אם מקבלים אנו את רעיון ה"הדמות לאלקים" (imitateo dei), כי אז שואבים אנו את נורמות התנהגותנו לא מרצונו השרירותי של הסמכות העליונה – כדרכם של ה- ethical voluntarists – אלא מתוך הדרך בה תופשים אנו את ה': "כמו שהוא רחום אף אתה היה רחום". כך מאפשרת לנו התיאולוגיה היהודית לפתח שיטה אתית בעלת מקורות חיצוניים לתורה ולהלכה...אפשר להבין את רעיון ה"הדמות לאלקים" כמקור להכרת רצון ה', בנוסף למקורות אחרים כמו התורה וההלכה. נוכל להניח שככלל יש לפרש את ההלכה לאור ה"הדמות לאלקים"... (Ze’ev W. Falk, Religious Law and Ethics: Studies in Biblical and Rabbinical Theonomy, 126-127)

1. האם מדותיו של ה' טובות בשל היותן מדותיו, או האם הן מדותיו של ה' בגלל שהן טובות? האם התשובה לשאלה זו חשובה למושג ההדמות לאלקים?
2. האם הנסיון לחכות את מדותיו או תכונותיו של ה' משחררת אותנו מהתלבטויות מוסריות או האם היא מחייבת אתנו להתמודד עם שאלות מוסריות? האם אנו חייבים לשאול את עצמנו מה הוא ה' בעיננו, על-מנת שנוכל לנסות להדמות לו בהתנהגותנו?
3. האם ניתן להיות אדם מוסרי רק על-ידי ציות לצו האלקי לשמור מצותיו? או האם צודק פרופ' פלק בסברו שכאשר באים אנו לנסות להתנהג על-פי הצו האלקי, פועלים אנו בהתאם לתפישתנו באשר למהותו? האם עלינו לנקוט בעמדה מוסרית עצמאית בבואנו לחיות חיי תורה ומצות?

עיוני שבת יוצא לאור על ידי בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר וכנסת הרבנים בישראלעורך ראשי:הרב אבינעם שרון

סליחות והרמת כוסית


יום חמישי, 11 בספטמבר 2008

פרשת כי תצא

לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת שֵׂיוֹ נִדָּחִים וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ: וְאִם לֹא קָרוֹב אָחִיךָ אֵלֶיךָ וְלֹא יְדַעְתּוֹ וַאֲסַפְתּוֹ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ וְהָיָה עִמְּךָ עַד דְּרֹשׁ אָחִיךָ אֹתוֹ וַהֲשֵׁבֹתוֹ לוֹ: (דברים כב, א-ב)

פסוקים אלה מהווים את הבסיס למצוות השבת אבדה (ספר החינוך מצוה תקלח). אך לשון המקרא מדבר על "אחיך", ומכאן למדו חז"ל שהמצווה חלה רק על רכושם של בני ישראל. כך, לדוגמא:

תא שמע: מצא בה אבידה, אם רוב ישראל - חייב להכריז, אם רוב נכרים - אינו חייב להכריז. (בבא מציעא כד ע"א)
מנין לאבידת הכנעני שהיא מותרת? שנאמר: "לכל אבדת אחיך", לאחיך אתה מחזיר, ואי אתה מחזיר לכנעני. (בבא קמא קיג ע"ב)

הסיבה לגישה זו מוסברת על-ידי הרמב"ם כך:

אבידת הגוי מותרת שנאמר: "אבידת אחיך", והמחזירה הרי זה עובר עבירה מפני שהוא מחזיק ידי רשעי עולם, ואם החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה הרי זה משובח, ובמקום שיש חלול השם אבידתו אסורה וחייב להחזירה. (הלכות גזלה ואבדה יא:ג)

אך, לעומת גישה זאת, מוצאים אנו את הסיפור הבא בתלמוד הירושלמי:

שמעון בן שטח הוה עסיק בהדא כיתנא אמרין ליה תלמידוי ר' ארפי מינך ואנן זבנין לך חדא חמר ולית את לעי סוגין אזלון זבנון ליה חדא חמר מחד סירקאי ותלי ביה חדא מרגלי אתון לגביה אמרין ליה מן כדון לית את צרי' לעי תובן אמ' לון למה אמרין ליה זבנינן לך חד חמר מחד סירקיי ותלי ביה חדא מרגלי אמ' לון וידע בה מרה אמרין ליה לא א"ל לון איזל חזר לא כן אמר רב חונא ביבי בר גוזלון בשם רב התיבון קומי רבי אפילו כמאן דמר גזילו של גוי אסור כל עמא מודיי שאבידתו מותרת מה אתון סברין שמעון בן שטח ברברון הוה? (בבא מציעא פרק ב דף ח טור ג /ה"ה)

[תרגום]: שמעון בן שטח היה סוחר בפשטן. אמרו לו תלמידיו, רבי הרפה מזה, אנחנו נקנה לך חמור אחד ואין אתה צריך לעבוד הרבה. הלכו וקנו לו חמור מערבי, והיתה מרגלית תלויה בו. באו אל שמעון בן שטח אמרו לו, מעתה אין אתה צריך לעבוד יותר. שאל אותם למה? אמרו לו קנינו לך חמור מערבי, ותלויה בו מרגלית. שאל אותם, האם המוכר ידע על כך? אמרו לו: לא. אמר להם, לכו החזירו. השיבו לפני הרב: אפילו לדברי מי שאמר: גזלו של נכרי אסור - הרי הכל מודים שאבדתו מותרת! [השיב שמעון בן שטח] מה אתם סבורים, שמעון בן שטח ברברי?

בספר החינוך (מצווה תקל"ט) ישנה גם מצווה משלימה למצוות השבת אבידה, והיא המצווה שלא להתעלם מן האבידה: "שלא נעלים עין מאבידת אחינו אבל נקחה ונשיבה אליו, ועל זה נאמר [דברים כב, ג], לא תוכל להתעלם". לעומת זאת, חוק השבת אבידה, תשל"ג – 1973, חל רק על "המוצא אבידה ונוטלה", ואיננו מחייב "שלא להתעלם". האם מדברי שמעון בן שטח עלינו ללמוד שבתחום המוסר והצדק החברתי ישנן חובות החלות עלינו מעבר לאמור בהלכה או בחוק? מתי עלינו לנהוג "לפנים משורת הדין"? מתי "לפנים משורת הדין" הוא הדין?
האם גישת שמעון בן שטח דורשת שנגדיר את המושג "אחיך" בדרך רחבה יותר?
בפרושו למשנה, כותב הרמב"ם (נדרים ד:ד) "שחייב הרופא מן הדין לרפאות חולי ישראל והרי הוא בכלל אמרם בפירוש הכתוב 'והשבתו לו' לרבות את גופו, שאם ראהו אובד ויכול להצילו הרי זה מצילו בגופו או בממונו או בידיעתו." למה מדמה הרמב"ם הצלת חיים להשבת אבידה? האם ניתן להרחיב מצוות השבת אבידה גם לתחומים נוספים?

עיוני שבת יוצא לאור על ידי בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר וכנסת הרבנים בישראלעורך ראשי:הרב אבינעם שרון

יום רביעי, 10 בספטמבר 2008

יום שלישי, 9 בספטמבר 2008

מחפשים מתנדבים

חברים יקרים,
בימים אלו אנו מחפשים מתנדבים שאוהבים ללמד ולעזור.
הקהילה המסורתית בודקת את האפשרות לארגן פרויקט לתמיכה לאותם ילדים שזקוקים לעזרה בשיעורי הבית ולחיזוקים מעבר לשעות בית הספר.
אנחנו מחפשים מתנדבים שמעוניינים ללמד ולעזור לאותם ילדים .
לאלו מכם שמעוניינים להירשם למאגר המתנדבים המלמדים, הינכם מוזמנים לעשות זאת באמצעות טלפון שמספרו 04-8722921 או באמצעות דוא"ל לכתובת- kehila5@bezeqint.net

הרצאה בקהילה


יום ראשון, 7 בספטמבר 2008

תוכנית ברדיו

אתם מוזמנים להאזין לדברי הרב שלנו בנושא פרשת השבוע, בתוכנית הבוקר קפאין עם קרן אקרמן שמשודרת ברדיו צפון ללא הפסקה 104.5 FM בימי ששי בשעה 7:20